Sunday, November 18, 2018

2 Push Press + 1 Push Jerk
9 x

21 – 15 – 9
DB Power Clean
Lap Prowler Push